Vedtægter for støtteforeningen – Hjælp til Hjælp

§ 1 Navn
Støtteforeningen – Hjælp til Hjælp

§ 2 Hjemsted
Skive Kommune

§ 3 Foreningens formål
Foreningen er en støtteforening for ”Behandl Os Ordentligt”, hvis formål er at samle midler ind til ”Behandl Os Ordentligt” som Hjælp til Hjælp samarbejder med for at udbrede viden og forståelse for værdier af samfundsmæssig, almennyttigt -, socialt -, humanitært -, og oplysende karakter. På samme grundlag vil Hjælp til Hjælp og ”Behandl Os Ordentligt” medvirke til udbredelse og forankring af tiltag der kan støtte og hjælpe borgere på overførselsindkomst og deres børn/familie

§ 4 Medlemskab

§4, stk-1: Medlemmerne forpligtiger sig ved indmeldelsen, til at støtte op om foreningen efter foreningens vedtægter og regler. Ligeledes forpligtiger medlemmerne, at hjælpe til efter evne og formåen ved aktiviteter, arrangementer, møder, kurser og lignende afholdt af græsrodsbevægelsen ”Behandl Os Ordentligt”
§4, stk-2: Man kan blive aktiv medlem af Støtteforeningen Hjælp til Hjælp, når man er blevet gratis medlem af græsrodsbevægelsen ”Behandl Os Ordentligt”. Som aktiv medlem har man stemmeret
§4, stk-3: Man kan også blive passiv støttemedlem som kun betaler støttebidrag til foreningen, her har man ikke stemmeret, kun taleret på generalforsamling
§4, stk-4: Et bestyrelsesmedlem kan ikke være medlem af andre foreninger og facebook grupper som ønsker at modarbejde eller ødelægge Støtteforeningen Hjælp til Hjælp og Behandl Os Ordentligt og deres virke

§ 5 Kontingent
Kontingentet som Aktiv medlem er fastsat til 100,00 kr. om året. Kontingentet for Passiv støttemedlem er fastsat til 50,00 kr. om året. Kontingentet for virksomheder er variable, men er minimum 50 kr. om året

§ 6 Støtteforeningens midler
Støtteforeningens midler må ikke gøres til genstand for spekulation. Bestyrelsen kan frit disponere over midlerne, når disse anvendes til formål, der er i overensstemmelse med § 3

§ 7 Ordinær Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året, bestyrelsen konstituer sig efter generalforsamling og godkender forretningsordenen. Indkaldelsen til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal

§ 7, stk. 1: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse

§ 7, stk. 2: Stemmeret på generalforsamlingen har alle med fuldgyldigt medlemskab som aktiv medlem i mindst 3 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde
§ 7, stk. 4: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter
Dagsorden
1.- Valg af dirigent
2.- Formandens beretning
3.- Forlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4.- Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer
5.- Indkomne forslag
6.- Valg af bestyrelse
7.- Valg af suppleanter
8.- Valg af revisor
9.- Evt.
§ 7, stk. 5: Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol

§ 8 Ekstra ordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid, indkaldes til af bestyrelsen, og indkaldes skal ske inden en måned før, når mindst 2/3 medlemmer skriftlig stiller krav herom

§ 9 Foreningens daglige ledelse

§ 9, stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af Formanden der driver foreningen efter godtaget vedtægter
§ 9, stk. 2: Bestyrelsesmedlemmer vælges når der afholdes generalforsamling 1/3 på ulige år 2/3 på lige år
§ 9, stk. 3.a: Bestyrelsen består af 3-7 personer
§ 9, stk. 3.b: Samt minimum 1 suppleant
§ 9, stk. 4: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger
§ 9, stk. 5: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
§ 9, stk. 6: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede
§ 9, stk. 7: Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden
§ 9, stk. 8: Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger

§ 10 Kasserer
Der oprettes bankkonto, hævekort og netbank. Udbetalinger kan kun ske ved godkendelse af kasserer og et bestyrelsesmedlem for betalinger pr. netbank

§ 11 Regnskab og revision

§ 11, stk. 1a: Foreningens formue skal anbringes i pengeinstitut
§ 11, stk. 2: Regnskabsåret er 1. januar – 31.december og hermed følger det kalenderåret
§ 11, stk. 2b: Foreningens midler må ikke bruges til spekulation, samt der kan ikke optages lån
§ 11, stk. 3: Støtteforeningens regnskab revideres en gang om året
§ 11, stk. 4: Regnskabet skal under skrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen
§ 11, stk.5: Revisor vælges på en generalforsamling

§ 12 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og kasserer (der begge skal underskrive, før det forpligter foreningen)

§ 13 Hæftelse
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling

§ 14 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

§ 15 Opløsning
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær generalforsamling

§ 15, stk. 1: Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til Behandl Os Ordentligt

Således vedtaget på generalforsamling den 19.01.2017

Bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Andreasen
Paw Nielsen
Steffen Hansen
Lissi Andersen
Peder Bæk